Algemene Voorwaarden 2019

 

 

 

1- De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, C.Q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toetstemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). De opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn pasport / id te legetimeren. tevens staat de opdrachtgever vorg voor de uit deze overeenkomst voortvoloeiende verplichtingen.

 

2-Alle aan het gebruik van de zaal, gebruik van energie, etc. verbonden kosten, alsmede de aan Stichting Brein of andere auteursrechterlijke organisaties te betalen vergoeding en de opgave hiervan zijn voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.

 

3-Opdrachtgever staat er voor in dat alle aan het optreden eventueel vereiste vergunningen en ontheffingen in bezit zijn van opdrachtgever. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Het ontbreken of intrekken van enige vergunning is voor rekening van opdrachtgever en geldt voor opdrachtgever niet als overmacht. Kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van dit artikel zijn voor opdrachtgever.

 

4-Opdrachtgever verklaart met de aard van het werk en de prestatie van de drive-in show, disk-jockey's en apparatuur bekend te zijn.

 

5-Opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop tijdens opbouwtijd, afbreektijd en tijdens het optreden, met name door tijdig zodanige maatregelen te treffen als voor de veiligheid van de drive-in show en haar personeel nodig is. Indien naar het oordeel van de medewerkers van M-tertainment.nl, de veiligheid van medewerkers, aanwezige apparatuur of inventaris in gevaar dreigt te komen, behoud verhuurder het recht de show al dan niet tijdelijk te onderbreken of te beëindigen. Niettemin houdt de verhuurder recht op de volledige overeengekomen contractsom.

 

6-Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de ordehandhaving onder het publiek of aanwezigen, en is aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van de eigendommen van de drive-in show, tijdens de opbouwtijd, afbreektijd en tijdens het optreden, aangebracht door het publiek of aanwezigen die niet in dienst zijn van M-tertainment.nl. Vervoersmiddelen zoals auto, vrachtauto en/of aanhangwagen behoren mede tot de eigendommen van de drive-in show. Opdrachtgever dient te zorgen voor een deugdelijke, veilige parkeergelegenheid, voor zowel een personenauto alsmede een grote aanhangwagen, welke beschikbaar is vanaf de opbouwtijd tot en met de afbouwtijd. Deze parkeergelegenheid mag maximaal 200 meter verwijderd zijn van de plaats waar het optreden plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

 

7-Indien verhuurder op weg naar de locatie, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, uitgezonderd te laat vertrekken, uitgegaan van een alom bekende en geaccepteerde routeplanner, waardoor de mogelijkheid ontstaat waardoor verhuurder niet, of niet op tijd op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal verhuurder zo spoedig mogelijk opdrachtgever waarschuwen door telefonisch contact op te nemen met het opgegeven telefoonnummer van de locatie waar het optreden plaatsvindt of van de opdrachtgever. In deze gevallen kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook. Verhuurder verplicht zich in geschetste gevallen alles in het werk te stellen de vertragingstijd maximaal te verkorten. Alle uit deze maatregelen voortvloeiende kosten zijn voor rekening van verhuurder.

 

8-De door verhuurder via email verstuurde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na verzending. Bij akkoord (reply via email) van de offerte binnen deze termijn zal de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Mocht er tussen de huurdatum en het opstellen van de offerte minder dan 14 dagen tijdbestek zitten, dan zal opdrachtgever de hem toegezonden offerte direct na ontvangst accorderen danwel afwijzen. Bij akkoord zal worden afgeweken van hetgeen gesteld in artikel 11 voor wat betreft de eerste betalingstermijn, een en ander in overleg met en op aanwijzing van verhuurder.

 

9a -Betaling van de contractsom dient in gedeelten te geschieden. Na ontvangst van de factuur, digitaal aangeleverd in PDF-formaat op het door opdrachtgever aangegeven geldige e-mailadres, zal minimaal 20% van de contractsom worden overgemaakt op rekeningnummer 7285019 t.n.v. M.T. de Wilt te Dreischor, uiterlijk 14 dagen voor optreden o.v.v. datum optreden en factuurnummer. De restsom zal worden voldaan in contanten direct na afloop, vooraf of tijdens het optreden. Tevens bestaat de mogelijkheid de restsom over te maken op eerdergenoemd rekeningnummer, het bedrag dient dan bijgeschreven te zijn uiterlijk 7 dagen na datum van het optreden. Dit alles in overleg met de verhuurder, opdrachtgever ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging via eerdervermeld e-mailadres.

9b -Bij onvoldoende of geen betaling zijn wij genoodzaakt een incasso bureau in te schakelen. Daarnaast zullen wij rente in rekening (max 8,25%) brengen boven op de extra kosten van het incasso bureau , zie hiervoor artikel 119a Boek 6 BW en artikel 6:119 BW.

10-In geval de verhuurder als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid tijdens het overeengekomen optreden een deel van het optreden niet meer kan uitvoeren zal verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk melding doen aan opdrachtgever. In geen geval kan opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding door o.a. Inkomstenderving.

 

11-In geval opdrachtgever enige bepalingen van de overeenkomst, waaronder deze voorwaarden niet of niet geheel nakomt, kan de verhuurder de overeenkomst als vervallen beschouwen, zonder dat de opdrachtgever hierdoor recht heeft op enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van de overeengekomen contractsom blijft bestaan, met inachtname van de annuleringstermijnen genoemd in artikel 14.

 

12-Annulering van deze overeenkomst door opdrachtgever is ten allen tijde mogelijk per aangetekende post op het adres zoals vermeld op www.Mtertainment.nl In alle gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan verhuurder te voldoen: 50,- aan boekingskosten. Dit alles exclusief eventueel gefactureerde kilometervergoeding. Dit artikel is niet van toepassing op evidente vormen van overmacht, dit ter beoordeling van verhuurder.

 

13-Opdrachtgever verleent toestemming aan verhuurder voor het maken, c.q. doen maken van reclame t.b.v. M-tertainment.nl voor, na en tijdens de show, ook verleent opdrachtgever toestemming voor het maken of doen maken van foto's of ander geluid- en/of beeldmateriaal door medewerkers van M-tertainment.nl. Opdrachtgever verleent verder toestemming aan verhuurder om eventueel verkregen geluid- en/of beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele activiteiten van verhuurder t.b.v. M-tertainment.nl, zonder dat daar enige vergoeding ten genoegen van opdrachtgever tegenover staat.

 

14-Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke stroomvoorziening van minimaal 2x16 ampère schoon. Deze stroomvoorziening dient direct bij aanvang van opbouw van de installatie te kunnen worden gebruikt tot de tijd dat de installatie weer is afgebouwd, tevens dient deze voorziening zich maximaal 20 meter van de plaats van installatie te bevinden. Enige schade veroorzaakt door een ondeugdelijke stroomvoorziening komt voor rekening van opdrachtgever

 

15-Opdrachtgever draagt zorg voor een droge, overdekte werkruimte van minimaal (bxdxh) 4.5x2.5x2.6 meter met een stevige, vlakke ondergrond. Deze werkruimte dient toegankelijk te zijn minimaal 2 uur voor aanvang draaitijd en 1 uur na draaitijd. Mocht de locatie bij aankomst niet voldoen aan gestelde eisen, dan is verhuurder niet verplicht op deze locatie zijn werk te verrichten. Niettemin blijft het recht bestaan op de volledige contractsom.

 

16-Vanaf 2 uur voor het optreden tot 1 uur na het optreden dient opdrachtgever zorg te dragen voor minimaal 1 consumptie per uur per medewerker van M-tertainment.nl.

 

17-Voor de uitvoering van deze voorwaarden en overeenkomst en alle daarmee verbonden eventuele rechtsvorderingen kiest opdrachtgever domicilie aan het door hem opgegeven naam en adres, zoals op het contractformulier vermeld staat.

 

18-Doorhalingen en/of wijzigingen van deze overeenkomst zullen als contractbreuk worden uitgelegd en daarmee deze overeenkomst doen vervallen.