Verhuur voorwaarden


Voor onze verhuur gelden een aantal spelregels waaraan iedereen moet voldoen:

 

- Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor huurdatum te worden gemaakt
- Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief BTW. U kunt de goederen ook door ons laten bezorgen en weer afhalen.
- Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren van onze apparatuur.

- Het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart)

 

 

Wij hanteren de volgende 'staffel' als het om meerdaagse huur gaat:

1 dag 1 x daghuur

2 dagen 1,5 x daghuur

3>4 dagen 2 x daghuur

5>7 dagen 2,5 x daghuur

 

 

 Verhuur voorwaarden 2019

 

1 Toepasselijkheid

De voorwaarden met inbegrip van zijn sub-voorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verhuur van apparatuur en diensten die verband houden met deze verhuur in de breedste zin van het woord.

 

2 Huur/diensten overeenkomst

Er wordt een huur/dienstenovereenkomst opgesteld, door beide partijen ondertekend, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst kan in de vorm van een geaccordeerde offerte geschieden. Deze overeenkomst is bindend naar de algemene voorwaarden, tenzij uitzonderingen in deze overeenkomst zijn opgenomen op een artikel van de algemene voorwaarden. De overeenkomst dient getekend te worden alvorens de huurperiode ingaat. Bij de verhuur en het afhalen van apparatuur door de opdrachtgever, kan ter plekke de overeenkomst worden ondertekend waarna de huurperiode ingaat.

 

3 Facturering

Er wordt naast de overeenkomst een factuur opgesteld met de klantengegevens, de specificaties, de prijzen, de totaalkosten, BTW en de datum. Betaling vindt plaats naar de betalingsvoorwaarden, zie ad. 3.5.

 

4 Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer retour is in de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering en wederom retour halen geldt dat de huurperiode start en eindigt op het moment dat de apparatuur zich in het transportmiddel bevindt. Hierbij worden echter wel transportkosten berekend.

 

5 Tarieven & betaling

5a De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

 

5b Opdrachtgever dient de betaling contant en volledig te voldoen voor aanvang van de huurperiode óf direct na installatie, bij aflevering of bij afhalen van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het geval van betaling naderhand op basis van facturering, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5c De tarieven die berekend worden zijn deze, die bij vastleggen van de overeenkomst gelden of de tarieven uit een geldige door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

5d Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor de te verhuren apparatuur.

 

5e Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk in een geldige overeenkomst zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

5f Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag

tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

5g Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is. Wordt deze termijn overschreden, dan wordt een factuur nagestuurd met daarin een vordering van het kortingsbedrag.

 

6. Annulering

6a Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via email wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad.

6b De hiervoor onder 3.6a genoemde annuleringsbepalingen gelden niet als anders schriftelijk is overeengekomen.

 

6c Annulering van levering, installatie, verhuur, overige diensten en/of de overeenkomst in het algemeen door de opdrachtnemer kan enkel plaatsvinden als sprake is van overmacht, zie ad. 3.22.

 

7 Legitimatieplicht

Alvorens de overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan kan opdrachtnemer de opdrachtgever verplichten zich te legitimeren door het tonen aan opdrachtnemer van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

 

8 Gebruik

De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De opdrachtgever zal met de apparatuur zorgvuldig en voorzichtig omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door opdrachtnemer gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. De opdrachtgever is op de hoogte van de wijze van gebruik van de apparatuur en handelt hiernaar. Indien nodig zal de opdrachtnemer uitleg geven over gebruik van de apparatuur.

 

9 Vervoer

De opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door opdrachtnemer verstrekte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door de opdrachtnemer geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de opdrachtgever valt.

 

10 Werking

3.10a De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van de opdrachtnemer wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

 

10b Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

 

11 In gebreke zijn en schadevergoeding.

11a Indien de apparatuur door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer wordt afgehaald bij de opslagplaats en de opdrachtgever niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

 

11b De apparatuur moet door opdrachtgever bij de opslagplaats van de opdrachtnemer worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij de apparatuur wordt afgeleverd en/of geïnstalleerd zoals dat schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de opdrachtgever daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer, aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

 

11c Indien de opdrachtnemer ten gevolge van te late terug bezorging door opdrachtgever en/of te gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door opdrachtgever op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 3.11b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal de opdrachtnemer het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van opdrachtgever te claimen.

11d De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet foutloos verlopen van voorstellingen, shows en andere manifestaties waarbij personeel van de opdrachtnemer op welke wijze dan ook betrokken is geweest:

-als de oorzaken niet liggen bij de (technisch) medewerkers van de opdrachtnemer

-als de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan gemaakte afspraken wat tot gevolg heeft gehad dat de opdrachtnemer en haar personeel haar taken niet naar behoren hebben kunnen uitvoeren

 

12 Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te doen aan de opdrachtnemer. Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de opdrachtnemer doen toekomen. Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan opdrachtnemer die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

13 Verzekeringen

13a De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat.

 

13b De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

 

14 Schade

14a Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding.

 

14b Het is opdrachtgever niet toegestaan om in podia-elementen en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de opdrachtgever verplicht zijn tot vergoeding van die gehele delen die door opdrachtgever door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

 

14c De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

 

14d Bij schade aan de apparatuur is de opdrachtgever gehouden aan het vergoeden van alle reparatiekosten en/of de inkoop nieuwwaarde van de defecte apparatuur, die ter vervanging van de defecte apparatuur dient te worden aangeschaft door de opdrachtnemer.

 

15 Geheimhouding & privacy

15a De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructie methoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

 

15b De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens en/of aangeleverd materiaal beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

16 Weigeringsrecht opdrachtnemer

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst niet aan te gaan.

 

17 Gebruik door derden

Het is opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 

18 BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door opdrachtnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts opdrachtnemer vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak te zake door BUMA/STEMRA/SENA. Indien ten gehore brengen van muziek plaats heeft direct door de opdrachtnemer, d.m.v. onze shows, dan zijn de kosten geheel voor de opdrachtnemer.

 

19 Levering & installatie

Indien de opdrachtgever middels de overeenkomst gebruik wenst te maken van technisch personeel van de opdrachtnemer voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan geldt dat levering en installatie plaats vinden zoals overeengekomen. Hierbij is een tijdsmarge van maximaal 3 uur voor en na de afgesproken tijd toegestaan voor de levering, en een extra tijdsspanne van maximaal 1 uur bovenop de afgesproken installatietijd. De tijd benodigd voor installatie zal worden berekend, tenzij een vast tarief is afgesproken in de overeenkomst.

 

20 Personeel

20a Indien gebruik wordt gemaakt van (technisch) personeel van de opdrachtnemer voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan dient ten alle tijde het advies en de aanwijzingen van het betreffend personeel te worden opgevolgd.

 

20b Indien gebruik wordt gemaakt van (technisch) personeel van de opdrachtnemer voor een aaneengesloten periode van langer dan twee uren voor de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, dan dient de opdrachtgever te zorgen voor naar redelijkheid voldoende  consumpties, tenzij anders overeengekomen.

 

 

21 Offertes

21a Offertes zijn geldig tot en met veertien dagen na datum van uitbrengen, met uitzondering van een door de opdrachtnemer én opdrachtgever ondertekende en/of op andere wijze wettelijk geaccordeerde offerte en/of overeenkomst.

 

21b Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

22 Overmacht

22a In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Bij ontbinding zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtnemer om onnodig over te gaan tot het opstellen van een nieuwe overeenkomst.

 

22b Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.